Penzijní fond je finanční instituce se sídlem na území ČR, která se specializuje pouze na poskytování služeb penzijního připojištění. Penzijní připojištění nesmí poskytovat nikdo jiný než penzijní fondy. V nynější době existuje 10 penzijních fondů.

Proč spořit na důchod?

Penzijní připojištění se státním příspěvkem je velmi výhodná forma spoření, podporovaná státem, která Vám umožní zajistit si zajímavý objem prostředků pro zabezpečení ve stáří. Penzijní připojištění je upraveno zákonem č. 42/1994 Sb., v platném znění.

Samotné penzijní připojištění je zákonem definováno jako shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění.

Co se děje s naspořenými prostředky?

Účastníci musí být každoročně penzijním fondem písemně informováni o výši všech prostředků, které penzijní fond eviduje v jejich prospěch a o stavu těchto nároků, včetně údaje o výši připsaného procenta zhodnocení prostředků účastníka.

Převod prostředků k jinému penzijnímu fondu

Klienti mají nárok na převedení příspěvků včetně státního příspěvku a svého podílu na výnosech hospodaření penzijního fondu do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu. Ovšem pozor! To platí pouze v případě, že klient neměl u starého penzijního fondu nárok na penzi a nebylo mu vyplaceno odbytné. Pro uskutečnění převodu musí klient vyplnit a podepsat formulář obsahující výpověď stávajícímu penzijnímu fondu a k žádosti o převod prostředků přiložit souhlas nástupnického penzijního fondu. Pojištěná doba u předchozího penzijního fondu je započítávána. Penzijní fond je povinen převést prostředky nejpozději do 3 měsíců ode dne zániku penzijního připojištění.

Kdo může být účastníkem penzijního připojištění?

Klientem penzijního fondu se může stát každá osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR.

Účastníkem může být také fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je účastna důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice. Toto ustanovení nabylo účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, tedy k 1. květnu 2004.

Kdy začít spořit?

Čím dříve se penzijní pojištění uzavře, tím lépe. Hlavním argumentem pro brzké zahájení plateb je docílený výnos. Pomoci složeného úročení se dostaneme do situace, kdy peníze vydělávají peníze. Znamená to, že se nám vždy bude úročit celkově uspořená částka, která bude rok od roku vyšší. Abychom dosáhli přijatelné výše úspor, měli bychom začít spořit už před třicátým rokem života. Předpokládáme, že mladší klienti budou ze začátku spořit méně.

Kdo může přispívat?

Finanční prostředky na výplatu dávek mohou pocházet ze dvou složek. V podstatě se jedná o zhodnocené příspěvky účastníka a příspěvky třetích osob. Pokud Vám bude přispívat třetí osoba, jste povinni tuto skutečně předem oznámit penzijnímu fondu. Třetí osobou může být:

 • zaměstnavatel účastníka,
 • stát,
 • rodiče, příbuzní
 • a další

Aby klient maximálně využil všech výhod, která penzijní fondy nabízí, je optimální přispívat 1.500 Kč měsíčně. Dostane tak maximální státní příspěvek a navíc si ze základu daně z příjmu může odečíst 12.000 Kč za rok.

Jak vysokou částku spořit?

Výše příspěvku odváděného na penzijní připojištění je individuální. V úvahu je třeba brát:

 • současný příjem
 • očekávaný budoucí příjem
 • věk účastníka
 • předpokládaný odchod do starobního důchodu
 • příspěvky třetích osob
penzijni pojisteni

Státní příspěvek

Ze státního rozpočtu se poskytují ve prospěch účastníků penzijního připojištění státní příspěvky. Ty jsou na konto účastníka připisovány automaticky za každý řádně a včas zaplacený měsíční příspěvek. Výše státního příspěvku na kalendářní měsíc závisí na výši příspěvku účastníka takto:

Měsíční platba (Kč)Státní příspěvek
100-19950 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč
200-29990 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč
299-399120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč
400-499140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč
500 a více150 Kč

Daňové úlevy

Ve fázi placení příspěvků nedochází k žádným platbám daní, a to ani z výnosů z hospodaření penzijních fondů připsaných na účet připojištěných. Naopak ve fázi výplaty dávek již příjmy účastníka dani podléhají. Sazba činící v současnosti 15 % je uvalována na připsané zhodnocení majetku na účastnickém účtu.

Díky penzijnímu připojištění můžete ale platit nižší daně. Od základu daně z příjmu si lze odečíst část zaplacených příspěvků v daném roce. Daňové úlevy v souvislosti s penzijním připojištěním se uplatňují na základě novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a to již od 1. 1. 2000.

Kolik si můžete odečíst?

Nárok na daňovou úlevu získává ten, kdo zaplatí za zdaňovací období (kalendářní rok) více než 6000 Kč. Měsíčně si tedy musí spořit více jak 500 Kč. To co je zaplaceno nad 6000 Kč je potom možné odečíst od základu daně. Nejvyšší povolený daňový odpočet činí 12 000 Kč. Pokud tedy například zaplatíte na penzijní připojištění v daném roce celkem 16 000 Kč, můžete si od daňového základu odečíst částku 10 000 Kč. Optimální výše příspěvku, která Vám zajistí v součtu jak požadovanou výši daňového odpočtu, tak připsání

maximálního státního příspěvku, je platba 1 500 Kč měsíčně (18 000 Kč ročně).

Kolik přesně ušetříte na daních s penzijním připojištěním?

Daňová úleva závisí na dvou faktorech:

 • na velikosti vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti,
 • na výši příspěvku účastníka v případě, že překročí hranici 500 Kč měsíčně.
Měsíční osobní příspěvekRoční odpočet ze základu daně
100-500žádný
501-1500až 12000
1501 a více12000

Konkrétní výpočet daně pro každou fyzickou osobu je rozdílný - rozdílné příjmy, jiná rodinná situace apod.

Jak uplatňovat daňové úlevy ?

Po skončení kalendářního roku penzijní fond automaticky zašle potvrzení o výši zaplacených příspěvků spolu s návodem, jak v tomto případě postupovat. Toto potvrzení by měl klient penzijního fondu dostat poštou v první polovině února. Zaměstnanci nemusí vyplňovat daňové přiznání sami, odpočet za klienta může uplatnit zaměstnavatel. Stačí donést potvrzení o výši zaplacených příspěvků mzdové účtárně. V prvním roce pojištění je nutné předložit také smlouvu o penzijním připojištění. Po ročním vyúčtování zaplacených záloh daně bude případný přeplatek vrácen a klient jej obdrží spolu s výplatou.


Ukončení smlouvy

Účastník penzijního připojištění může kdykoliv písemně smlouvu vypovědět. Penzijní plán přitom může stanovit výpovědní dobu, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce po doručení výpovědi. Výpovědní doba stanovená fondem nesmí být delší než dva kalendářní měsíce. Penzijní fond je potom povinen nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výpovědi písemně potvrdit přijetí výpovědi a sdělit klientovi datum zániku penzijního připojištění.