Na pojišťovacím trhu se v současnosti objevuje celá řada pojištění, poskytujících různou pojistnou ochranu. Tyto produkty můžeme obecně rozdělit do dvou oblastí:

 • neživotní pojištění např. pojištění majetku a věcí, povinné pojištění motorových vozidel, havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění právní ochrany…
 • životní pojištění, které rozdělujeme do čtyř kategorií
  • kapitálové ŽP – pojištění pro případ smrti + spoření
  • rizikové pojištění ŽP – pojištění pro případ smrti
  • důchodové pojištění ŽP – spoření
  • investiční ŽP – pojištění pro případ smrti + investice do fondů

Uzavření vhodného životního pojištění je velmi důležitým rozhodnutím, které není radno činit bez předchozího dobrého uvážení. Špatně zvolené životní pojištění pak nejenže neplní funkci, kterou plnit má, ale stane se také neefektivním vyhazováním peněz.

Životní pojištění je finanční produkt kryjící riziko smrti. Přesto, že disponuje velkou variabilitou, v poslední době je využíván zejména ve spojitosti se spořením.

Cílem životního pojištění je finančně zajistit osoby blízké v případě vaší smrti. Životní pojištění je určeno tedy hlavně pro osoby, které potřebují pokrýt riziko vlastní smrti ať již proto, že živí rodinu, nebo že splácí úvěr. V českých podmínkách je životní pojištění stále oblíbenější pro své nesporné přednosti spočívající zejména v zajímavém zhodnocení úspor a v úsporách na dani z příjmů fyzických osob. Nejen v případě smrti pojištěného, ale i za podmínky dožití v pojistné smlouvě sjednaného věku, vyplatí pojišťovna sjednané plnění. Rozhodnutí uzavřít životní pojištění by měla předcházet otázka, proč chceme životní pojištění sjednat - potřebujeme je pouze na zajištění leasingu, krátkodobého úvěru, hypotéky, či pro finanční zajištění dětí a rodinných příslušníků v případě, že by "se s námi něco stalo"? V případech, kdy životní pojištění potřebujeme z čistě praktických důvodů pouze krátkodobě (např. zajištění leasingu, menšího úvěru), není volba pojišťovny a konkrétní pojistky natolik důležitá. Jiné případy jsou takové, kdy se rozhodneme uzavřít životní pojištění, které by nám mělo poskytovat dostatečně vysokou pojistnou ochranu po celý život.


Z důvodů a požadavků, pro které chceme životní pojištění sjednat, vyplývají rovněž zásady, podle kterých je dobré životní pojištění vybrat. V případě, že životní pojištění nesjednáváme výlučně krátkodobě k zajištění leasingu či menšího úvěru, je vhodné řídit se následujícími zásadami:

 • Pojištění uzavírat v mladém věku. V případě, že budete pojištění potřebovat na vrcholu Vaší aktivní dráhy, bude pro Vás již velmi drahé a bude pak představovat i několik desítek procent splátky úvěru na Váš dům.
 • Pojištění uzavírat do věku minimálně 60 let. Pokud si životní pojištění uzavřete do nižšího věku (např. 40 let), riskujete tím odepření nové životní pojistky z důvodu významného zhoršení Vašeho zdravotního stavu, v momentě, kdybyste se rozhodli uzavřít novou životní pojistku. Nemožnost získání nového pojištění (např. od 40 let) by pravděpodobně znemožnila koupi Vašeho domu či bytu.
 • Nevyužívat krátkodobých "účelových pojištění". Krátkodobá pojištění na malou pojistnou částku velmi dobře poslouží svému konkrétnímu účelu - např. k zajištění leasingu, menšího úvěru, ale neposkytnou Vám celoživotní zabezpečení, které je nezbytné.
 • Pojistit se na dostatečně vysokou částku. Při sjednávání životního pojištění je důležité zvážit výši částky, na kterou byste měli být pojištěni. Pojistná částka by měla činit 2 až 5 násobek ročního příjmu pojištěného. Měla by také dosahovat výše půjčky, kterou si přejete v budoucnu vzít na pořízení bydlení.
 • S pojištěním si sjednejte pojištění invalidity. Pojištění invalidity vyžadují banky při poskytování jakýchkoli vyšších úvěrů vždy. V případě plné invalidity navíc nastává situace, kdy pojištěný nejen, že není schopen rodině přinést svůj pravidelný příjem, ale naopak bude potřebovat určité prostředky na zabezpečení sama sebe v nové situaci.

Výhodou kapitálového ŽP a důchodového ŽP je možnost odpočtu naspořené částky za kalendářní rok od základu daně. Novela zákona o daních z příjmů platná od 1. ledna 2001 umožňuje odepisovat ze základu daně z příjmů příspěvek na životní pojištění. Maximální odečitatelná částka činí jak pro zaměstnance tak i pro osoby samostatně výdělečně činné 12.000 Kč ročně. Pokud uzavřete více pojistných smluv, částky pro odpočet se sčítají. Maximálně si můžete odečíst z daní tak jako tak opět jen 12.000 Kč.

Abyste tak mohli učinit, musí být splněny zákonem stanovené podmínky, tj.:

 • pojištění uzavřete minimálně do 60 let vašeho věku
 • pojištění je uzavřeno alespoň na 5 let
 • osoba pojištěného je shodná s osobou plátce pojištění a plátce daně z příjmu